Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς

Οι όροι μεταφοράς και οι εφαρμοστέοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας κανονισμοί αποτελούν μέρος του εισιτηρίου που έχει επιλέξει ο Επιβάτης. Στη σύμβαση αυτή ο όρος «εισιτήριο» σημαίνει «το ηλεκτρονικό εισιτήριο επιβάτη» ή «τον κωδικό επιβεβαίωσης εισιτηρίου», του οποίου μέρος αποτελούν αυτοί οι όροι και οι ειδοποιήσεις. Ο όρος «Μεταφορέας» περιλαμβάνει όλους τους αεροπορικούς μεταφορείς, που σύμφωνα με τους παρακάτω όρους μεταφοράς μεταφέρουν ή αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τον επιβάτη ή τις αποσκευές του ή εκτελούν κάποια άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με την αεροπορική μεταφορά. Ο όρος «ηλεκτρονικό εισιτήριο» ή «κωδικός επιβεβαίωσης εισιτηρίου» σημαίνει την Απόδειξη Δρομολογίου που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό του Μεταφορέα, και την κάρτα επιβίβασης. Σύμβαση της Βαρσοβίας, νοείται η Σύμβαση για την Ενοποίηση των Διατάξεων των σχετικών με τις Διεθνείς Αερομεταφορές που υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929 και τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955, όπως και του Μόντρεαλ που υπογράφτηκε το 1999.

Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του Μεταφορέα ισχύει και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του και για οποιοδήποτε πρόσωπο που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από τον μεταφορέα για μεταφορά όπως και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του προσώπου αυτού. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε διάταξη αυτής της σύμβασης.

Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ο Μεταφορέας μπορεί να αντικαταστήσει αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλει προγραμματισμένα δρομολόγια. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης που δεν περιλαμβάνεται στο εισιτήριο του Επιβάτη.

  • Το όνομα του μεταφορέα μπορεί να συντομεύεται στο εισιτήριο, το ονοματεπώνυμο και η σύντμηση του να καθορίζονται στα τιμολόγια, τους όρους μεταφοράς, τους κανονισμούς ή τα δρομολόγια του μεταφορέα. H διεύθυνση του μεταφορέα είναι ο αερολιμένας αναχώρησης που εμφανίζεται απέναντι από την πρώτη συντομογραφία του ονόματος του μεταφορέα στο εισιτήριο.

  • Αερομεταφορέας που εκδίδει εισιτήριο για μεταφορά μέσω των γραμμών άλλου αερομεταφορέα το πράττει μόνο ως πράκτοράς του.

  • Κάθε αποκλεισμός ή περιορισμός της ευθύνης του μεταφορέα εφαρμόζεται και είναι προς όφελος των αντιπροσώπων, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του μεταφορέα και κάθε προσώπου του οποίου το αεροσκάφος χρησιμοποιείται από τον μεταφορέα για τη μεταφορά και των αντιπροσώπων, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του.

  • • Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα δεν έχει την εξουσία να τροποποιήσει, τροποποιήσει ή παραιτηθεί από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης.

Όροι σύμβασης εντός της Ελλάδας

Η χρήση σε αυτή τη σύμβαση του όρου "εισιτήριο" σημαίνει "Εισιτήριο Επιβάτη και Ελέγχου Αποσκευών". Ως «Ζημία» περιλαμβάνεται ο θάνατος, ο τραυματισμός, η καθυστέρηση, η απώλεια ή άλλη ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Μεταφορέα.

Οι μεταφορές εντός Ελλάδας υπόκεινται στους κανόνες και τους περιορισμούς που αφορούν την ευθύνη, οι οποίο θεσπίζονται με τον Ελληνικό Κώδικα Δικαίου αεροπορίας (Ν. 1815/88) και περιορίζουν την ευθύνη του Μεταφορέα:

I.σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου κατά τη μεταφορά προσώπων μέχρι του ποσού των 11.738,81 ευρώ για κάθε επιβάτη

II. σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας, ζημιάς ή καθυστέρησης παραδοτέων αποσκευών το ποσό των 11,74 EUR ανά κιλό

III. Η υποχρέωση αποζημίωσης των μεταφορέων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 88,00 ευρώ για το σύνολο των αντικειμένων που μεταφέρει κάθε επιβάτης, εκτός εάν δηλώνεται υψηλότερη αξία εκ των προτέρων και καταβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με τα τιμολόγια ή τους κανονισμούς του Μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στην εν λόγω δηλωθείσα αξία. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη του Μεταφορέα δεν υπερβαίνει την πραγματική απώλεια που υπέστη ο επιβάτης. Όλες οι αξιώσεις υπόκεινται σε απόδειξη ή ποσό ζημίας. Τα ποσά του ορίου που εμφανίζονται παραπάνω μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν με διάταγμα.

Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων:

I. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημιές σε επιβάτες ή μη παραδιδόμενες αποσκευές, εκτός εάν η ζημία αυτή οφείλεται στην αμέλεια του Μεταφορέα.

II. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα και αποκλειστικά από τη συμμόρφωσή του με οποιουσδήποτε νόμους, κυβερνητικούς κανονισμούς, εντολές ή απαιτήσεις ή από τη μη συμμόρφωση του επιβάτη με τον ίδιο.

III. Τυχόν εξαιρέσεις ή περιορισμοί ευθύνης του Μεταφορέα υπό τους παρόντες όρους ισχύουν για τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του μεταφορέα, καθώς και για κάθε πρόσωπο του οποίου το αεροσκάφος χρησιμοποιείται από τον μεταφορέα για τη μεταφορά και τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους του.

  • Οι παραδοτέες αποσκευές που μεταφέρονται στο παρόν θα παραδοθούν στον υπεύθυνο του ελέγχου αποσκευών κατά την πληρωμή όλων των μη καταβληθεισών ποσών που οφείλονται στον Μεταφορέα βάσει της σύμβασης μεταφοράς ή του τιμολογίου του Μεταφορέα. Σε περίπτωση ζημιάς στις αποσκευές, η καταγγελία πρέπει να γίνει γραπτώς στον Μεταφορέα μετά την ανακάλυψη της ζημίας και, το αργότερο, εντός (7) ημερών από την παραλαβή. σε περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει εντός (21) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της

Παροχή συμβουλών στους επιβάτες διεθνών προορισμών σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης

  • • Οι επιβάτες ταξιδιού που συνεπάγεται τελικό προορισμό ή στάση σε χώρα άλλη από τη χώρα καταγωγής ενημερώνονται ότι οι διατάξεις συνθήκης γνωστής ως σύμβαση της Βαρσοβίας και σύμβαση του Μόντρεαλ ενδέχεται να ισχύουν για ολόκληρο το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τμήματος εξ ολοκλήρου εντός της χώρας καταγωγής ή προορισμού.

Ειδοποίηση περιορισμών ευθύνης αποσκευών

  • • Η ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση ή ζημιά αποσκευών είναι περιορισμένη, εκτός εάν δηλώνεται εκ των προτέρων υψηλότερη αξία και καταβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Βαρσοβίας ή του Μόντρεαλ.