Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία σας σε μία από τη διεύθυνση σας ενδιαφέρει. Όλες οι αιτήσεις καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.


Βασικές Προϋποθέσεις για κάθε ενδιαφερόμενο εκτός των πληρωμάτων αεροσκαφών:

  • Πρέπει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει απταίστως την Ελληνική γλώσσα.
  • Να διαθέτει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία ή να μην είναι υπόχρεος.
  • Να είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδος τα τελευταία επτά συνεχή έτη.

Ενημερωτική Σημείωση:

  • Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν μετά τον έλεγχο τους και θα οριστούν ημερομηνίες για προσωπική επικοινωνία και συνέντευξη για όσους κριθούν ότι στην συγκεκριμένη περίοδο πληρούν τις απαιτήσεις της εταιρείας.